The Single Glove Museum

Afbeelding: Pelgrimsinsigne / Pilgrim Badge, ca. 1400, Collectie Stedelijk Museum Breda

* * *

Tekst voor een boek ter ere van de patafysica dat in oktober verschijnt.

Text for a publication celebrating pataphysics, to be published in October.

PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH

* * *

De Britse kunstenaar David Hockney beweert dat de fotografische manier van kijken veel ouder is dan de fotografie. Dat die al ontstond door de uitvinding van de camera obscura en de lens, en – in de schilderkunst – het perspectief. De werkelijkheid, of liever: ons beeld van de werkelijkheid, raakte zo gevangen in een symmetrische kooi met een horizon en een verdwijnpunt.

De symmetrische kooi is bijzonder geschikt voor symmetrische voorwerpen, gebouwen en landschappen. De symmetrie van het onderwerp en de fotografische ruimte vallen dan samen. Daardoor krijgt het beeld een geruststellende esthetiek en een onmiskenbare logica. Als je een symmetrische foto in tweeën knipt, de helften spiegelt en samenvoegt tot twee nieuwe beelden, lijkt de werkelijkheid zich te vermenigvuldigen.

In 1989 bezocht ik in Barcelona het handschoenenmuseum. Ik kan het adres nergens meer vinden, maar het was geen droom. De gedachte dat je het museum kon verdubbelen bleef me bij. Het ene toont de rechterhandschoenen met daarachter of daarnaast een spiegeltje om het paar compleet te maken. Het andere doet hetzelfde met de linkerhandschoenen.

Dit nieuwe museum kan in een andere stad worden gevestigd. Maar ik zou liever zien dat beide musea worden ondergebracht in één gebouw, met een perfecte Sovjet-symmetrie. In de linker vleugel worden de linkerhandschoenen getoond, in de rechter vleugel de rechterhandschoenen. Het museum biedt ook rondleidingen aan door eeneiige tweelingen. In beide vleugels vertelt elk van hen gelijktijdig hetzelfde verhaal.

* * *

Translation by Jason Coburn

British artist David Hockney claims the photographic way of seeing is much older than photography, saying it emerged with the invention of the camera obscura, the lens, and perspective in painting. Reality, or rather our depiction of reality, became trapped in a symmetrical cage with a horizon and a vanishing point.

The symmetrical cage is particularly suitable for symmetrical objects, buildings and landscapes. The subject’s symmetry and the photographic space then coincide, giving the image a reassuring aesthetic and an unmistakable logic. If you cut a symmetrical photo in half, mirror the halves and merge them into two new images, reality seems to clone itself.

In 1989, I visited a glove museum in Barcelona. I cannot find its address anywhere, but it was not a dream. The idea that you could double the museum stayed with me. One museum would show right-handed gloves, with a mirror behind or next to them to complete the pair. The other would do the same but with the left-handed gloves.

This new museum could be located in another city. But I would rather see both museums housed in one building, with perfect Soviet symmetry. In the left wing, the left gloves are shown; in the right wing, the right gloves. The museum would also offer tours of identical twins. In both wings, each of them would simultaneously tell the same story.

%d bloggers liken dit: